ἠράμην


ἠράμην
ἠρά̱μην , ἀράομαι
pray to
imperf ind mp 1st sg (attic epic doric ionic aeolic)
ἠρά̱μην , ἀρέομαι
plup ind mp 1st sg (attic)
ἠ̱ράμην , αἴρω
attach
aor ind mid 1st sg (attic epic ionic)
ἔραμαι
love
imperf ind mp 1st sg
ἠρά̱μην , ἐράομαι
love
imperf ind mp 1st sg (doric aeolic)
ἠρά̱μην , ἐράομαι
love
plup ind mp 1st sg (attic)
ἠρά̱μην , ἐράομαι
love
plup ind mp 1st sg (doric aeolic)
ἠρά̱μην , ἐράομαι
love
imperf ind mp 1st sg (attic)
ἠρά̱μην , ἐράω 1
love
imperf ind mp 1st sg (doric aeolic)
ἠρά̱μην , ἐράω 2
pour forth
imperf ind mp 1st sg (doric aeolic)
ἠρά̱μην , ἐρέομαι
ask
plup ind mp 1st sg (attic)
ἠρά̱μην , ἐρέω
love
plup ind mp 1st sg (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.